Voorwaarden

  1. Van elke klant wordt geacht dat hij bij het plaatsen van een bestelling of het aanvragen van een interventie de verkoopsvoorwaarden die hierna worden uiteengezet, kent en aanvaardt.
  2. Wij zullen al het mogelijke doen om elke service zo snel mogelijk te leveren. Omstandigheden zoals staking, brand, overstroming en soortgelijke worden beschouwd als overmacht indien ze er oorzaak toe zijn dat de levering vertraagd of onmogelijk wordt. Wij zijn niet verplicht het niet te voorziene karakter en de heirkracht van de omstandigheid en de daarmee gepaard gaande onuitvoerbaarheid van het contract aan te tonen. Indien de omstandigheden de uitvoering van de bestelling in het gedrang zouden kunnen brengen, behouden wij het recht de verkoop ongedaan te maken, zonder enige verbintenis van onzentwege.
  3. De offertes zijn ten allen tijde vrijblijvend en zonder verbintenis;
  4. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichtingen verstrekt en binden de verkoper niet. Vertragingen in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst;
  5. Alle facturen zijn te betalen binnen de 8 dagen na factuurdatum.
  6. Bij niet of gedeeltelijke betaling van een factuur binnen de gestelde termijn, is vanaf de factuurdatum van rechtswege, en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belope van 10%, een schadebeding van 10% op het niet-tijdig betaalde factuurbedrag met een minimum van €50 en een administratiekost ten belope van €50.
  7. Indien betaling uitblijft zijn wij genoodzaakt eerder vermelde kosten aan te rekenen en wordt de vordering uit handen gegeven aan een gespecialiseerde partij die het factuur nogmaals vermeerdert met hun erelonen.
  8. Protest tegen de factuur dient te gebeuren bij aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na factuurdatum.
  9. Zolang de geleverde goederen/werken niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper en houden wij ons het recht voor de goederen terug te vorderen en om verdere leveringen stop te zetten.
  10. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd. Al onze overeenkomsten zijn uitsluitend aan het Belgische recht onderworpen. Deze verkoopsvoorwaarden hebben steeds voorrang op de aankoopvoorwaarden van de koper.